Neutralizacja ropopochodnych

Skażenie gleby i wody w wyniku wycieku substancji ropopochodnych są najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami w przemyśle. Powszechne stosowanie produktów ropopochodnych i związane z tym zagrożenia środowiska naturalnego powodują, że coraz większy nacisk kładzie się na zapobieganie skażeniom oraz opracowanie skutecznych metod usuwania skutków niekontrolowanych wycieków tych substancji.

Jedną z metod usuwania zanieczyszczeń środowiska powstałych w wyniku dostania się ropopochodnych do gleby lub wody jest zastosowanie wyspecjalizowanych środków chemicznych, które powodują biodegradację zanieczyszczeń a przy tym są w pełni bezpieczne dla fauny i flory. Jednymi z najskuteczniejszych środków stosowanych do usuwania skutków niekontrolowanych wycieków ropopochodnych do środowiska są produkowane przez belgijską firmę Ti Solutions środki: ATS, ATLAN’TOL AT7. Produkty te były wielokrotnie stosowane przez Służby Ratownictwa Chemicznego w akcjach ratowania środowiska.